STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán ngân sách
2020 Quyết định 123/QĐ-CQLTT 25/10/2021
2
Công khai dự toán ngân sách
2021 Quyết định 112/QĐ-CQLTT 31/12/2020
3
Công khai quyết toán ngân sách
2019 Quyết định 113/QĐ-CQLTT 31/12/2020
4
Công khai dự toán ngân sách
2020 Quyết định 4798/QĐ-TCQLTT 31/12/2019