chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 07, đường Trần Văn Ơn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3811459

Fax: 058.3813068

Email: ccqltt@khanhhoa.gov.vn

Website: http://khanhhoa.dms.gov.vn/